Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij kindcentrum de Vlieger focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

De opvang van de kinderen van 0 tot 4 jaar wordt verzorgd door kinderopvang BREED.

In de klassen op ons kindcentrum hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Kindcentrum de Vlieger staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, waarbij in samenspraak wordt gekeken of wij kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. Het belangrijkste voor ons is dat kinderen zich ontwikkelen met plezier.

Leren start met een fijn pedagogisch klimaat. Op kindcentrum de Vlieger gaan we uit van de principes van Verbindend Gezag: iedereen leert om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/ haar eigen welzijn en gedrag.

Ons kindcentrum staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. In de katholieke traditie is er grote aandacht voor het vieren. Wij willen daarbij aansluiten door de grote feesten uit de katholieke traditie te vieren, zoals Kerst, Carnaval en Pasen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan andere vieringen met elkaar rond feesten door het jaar, zoals Sinterklaas en rond belangrijke momenten uit het leven zoals verjaardagen en het vieren van geboortes.

Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We willen het maximale uit elk kind halen! Het nadrukkelijk volgen van de vorderingen en de opbrengsten op de hoofdvakken (taalleesonderwijs en rekenen) vinden wij van wezenlijk belang.

We onderschrijven als school het belang van een kennissamenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21th century skills, zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossend werken, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.


Vliegeren. Je kunt het zelf, maar soms staat er iemand achter je om je te helpen. Als het hard waait bijvoorbeeld. Of als je het spannend vindt om aan de touwtjes te trekken. Zo gaat het ook bij ons. In onze veilige omgeving durven kinderen veel zelf te doen. En krijgen ze de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Kindcentrum de Vlieger staat in de Zwolse wijk Stadshagen. Wij dagen kinderen uit om in beweging te komen. Dit doen we met actieve lessen, zowel binnen in ons multifunctionele gebouw als buiten op het groene schoolplein. We geven kinderen de vrijheid om op hun eigen niveau te leren. Zo lopen ze niet vast, maar kunnen ze zelfverzekerd stappen zetten. Het zetten van die stappen gaat natuurlijk niet altijd vanzelf. Daarom staan wij achter leerlingen om ze te helpen, samen met ouders en verzorgers. Soms betrekken we ook zorgprofessionals. Door goed met elkaar te communiceren, bieden we de begeleiding die leerlingen nodig hebben. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op ons kindcentrum gebeurt veel. Kinderen leren alles over het omgaan met elkaar, oefenen veel met rekenen en taal en participeren in de leerlingenraad. Ze voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd, waardoor een fijne sfeer ontstaat. Hier ontwikkelen kinderen waardevolle vaardigheden om te kunnen meedoen in de maatschappij. Nu en in de toekomst. Betekenisvol onderwijs. Dat is waar we ons bij kindcentrum de Vlieger voor inzetten. Als onderzoeksschool en onderdeel van Stichting Catent kijken we continu hoe we onszelf kunnen verbeteren. Samen met professionals, ouders en leerlingen trekken we aan de touwtjes. Blijven we in beweging. En houden we de vlieger in de lucht. Met elkaar. Met veel plezier.


Handelingsgericht Werken (HGW) heeft een prominente rol gekregen op school. Het uitgangspunt daarbij is dat de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling, deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders.


Het gedachtegoed nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is ontwikkeld door Haim Omer (universiteit Tel Aviv) en naar Nederland gebracht door Eliane Wiebenga (klinisch psycholoog en systeemtherapeut) van het Lorentzhuis, centrum voor systeemtherapie. Zij hanteert de term Verbindend Gezag i.p.v. nieuwe autoriteit.

Verbindend gezag is gebaseerd op de overtuiging dat we geen controle hebben over het gedrag van de ander en dat we een kind niet kunnen dwingen tot ander gedrag. We kunnen wel actief stelling nemen tegen onacceptabel gedrag waarmee we de boodschap afgeven: dit moet anders én we geven jou niet op!

Verbindend gezag heeft twee kanten: onvoorwaardelijk investeren in de relatie met een kind en Geweldloos Verzet (niet te verwarren met geweldloze communicatie) wanneer gedrag echt onacceptabel is (uit kiind.nl 05-11-16). Verbindend gezag is gericht op het herstel van de relatie, vanuit enerzijds nabijheid en anderzijds verzet (wanneer sprake is van gedrag dat de ontwikkeling van een kind schaadt.) Voor De Vlieger betekent dit bijvoorbeeld het niet accepteren dat kinderen stelselmatig anderen manipuleren, stelselmatig de grenzen van regels opzoeken, elkaar slaan, schoppen en treiteren. We zoeken de verbinding door onvoorwaardelijk te investeren in de relatie. Door er te zijn voor de leerling en door daarbij horende gebaren…Waar het om gaat is dat we van onze kant in het contact blijven investeren zonder iets terug te verwachten. Dit betekent in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld het organiseren van kindgesprekken en het geven van gemeende complimentjes. We leggen ons niet neer bij (ernstige) gedragsproblemen en het vraagt dus om grote vastberadenheid. Bij Verbindend Gezag geef je niet toe aan het gedrag, maar je laat je ook niet verleiden tot een woordenstrijd of nog erger steeds strenger straffen en schreeuwen.

Verbindend Gezag maakt gebruik van een uitgesteld reactie. Het tegenovergestelde van lik op stuk. Je smeedt het ijzer als het koud is: je maakt voor jezelf eerst een plan, je weegt af wat er werkelijk toe doet en hoe je het aanpakt. Dat werkt beter van vanuit je eerste emotie te reageren. De methode Verbindend Gezag biedt hier verschillende interventies voor. Het gedachtegoed gaat uit van strikt geweldloze, eenzijdige acties. Die zijn niet vrijblijvend. We spreken de verwachting uit dat het kind een oplossing bedenkt. Er wordt steun van mensen (collega’s, ouders enz.) ingezet. Wij gaan ervan uit dat we gezag moeten ‘verdienen’, door onze nabijheid en vasthoudendheid. We kunnen kinderen niet dwingen zich te onderwerpen aan gezag. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich vrijwillig onderwerpen aan gezag, wanneer zij zich gevoelsmatig kunnen vinden in gestelde regels en afspraken. Als een kind zich gehoord en gezien voelt, dan is hij/ zij meer geneigd om naar jou te willen luisteren. Bij gedrag dat veel voorkomt en absoluut schadelijk is voor de ontwikkeling zetten we Geweldloos Verzet in. We doen een aankondiging (dat kan ook in een hele schoolklas zijn) waarmee we duidelijk verwachtingen uitspreken. Wanneer het in de aankondiging genoemde gedrag zich toch weer voordoet, maken we waar wat we hebben aangekondigd. Support is cruciaal, van ouders en teamleden!

KiVa

Wanneer het grensoverstijgende gedrag over pesten gaat, gebruiken wij de KiVa- methode. Het Finse antipestprogramma is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Een van de kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. KiVa focus niet alleen op de pesters en de slachtoffers, maar gaat ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt tegen het pesten, dan zullen de pesters sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten en dat is wat Kiva doet. De methode bestaat uit meer dan 10 thema’s, een computerspel voor kinderen, training voor het team en monitoring. Als pesten zich toch voordoet, is er een specifieke aanpak (steungroep aanpak en/ of herstelaanpak) met een stappenplan om het op te lossen.

Zowel bij Verbindend Gezag als Kiva geldt: we nemen actief stelling tegen gedrag dat de ontwikkeling van een kind schaadt en dat vraagt om systematische en voortdurende inspanning van ons als team.

Verbindend Gezag en KiVa (Samen maken wij er een fijne school van!)

Kindcentrum de Vlieger is een Academische OpleidingsSchool (AOS), dit houdt in dat er binnen de school veel aandacht is voor onderzoekend leren. Zo werken studenten in het laatste jaar van de PABO aan een onderzoeksvraag die past binnen de ontwikkeling van kindcentrum de Vlieger. Team en leerlingen dragen bij aan dit onderzoek. Op deze wijze dragen wij graag tevens bij aan het opleiden van toekomstige onderwijspersoneel.