Ons onderwijs

Typisch kindcentrum de Vlieger

Ons onderwijs

Wij willen dat kinderen op kindcentrum de Vlieger zich ontwikkelen met plezier. Het leren van de vaardigheden taal, rekenen en mediawijsheid vinden we belangrijk, maar nog meer willen we dat het beste uit kinderen wordt gehaald op welk gebied dan ook. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van de Stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”. Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting, vindt u op www.catent.nl.

Kindcentrum de Vlieger is gevestigd aan de Ingelandhof 1.

Een enthousiast team geeft les aan in totaal rond de 250 kinderen. Het team van kindcentrum de Vlieger wordt geleid door Marjolein Sijmons.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons kindcentrum?
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, of wilt u een keer een kijkje komen nemen, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen!


Wij zijn trots op het feit dat kindcentrum de Vlieger onderzoeksschool is. Een onderzoeksschool is een (basis)school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren begeleid. Scholen moeten innoveren om voortdurend in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Jaarlijks doen we onderzoek in nauwe samenwerking met 4e-jaars PABO studenten van Hogeschool KPZ. Deze studenten werken twee dagen per week voor een groep en zij voeren onderzoek uit op een derde dag. De student krijgen begeleiding van de Hogeschool KPZ en van een opgeleide onderzoeksbegeleider van kindcentrum de Vlieger zelf. De onderzoeksvraag waar studenten aan werken is geformuleerd door de school in samenwerking met de student en altijd gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Bij onderzoeksscholen zijn onderzoekers betrokken vanuit de universiteit.

Een onderzoeksschool biedt een kader waarin kindcentrum de Vlieger zich continu kan ontwikkelen. Dit kader wordt gevormd door invulling te geven aan de onderzoeks-, opleidings- en innovatiepijler. De volgende typische kenmerken van de academische school vormen dit kader:

 • Verbetering van de leerresultaten van leerlingen:
  De allergrootste en belangrijkste opbrengst van onderzoeksschool is vanzelfsprekend de positieve uitwerking op de leerresultaten van leerlingen. Doordat de hele school in het teken van schoolontwikkeling staat, wordt steeds nagedacht hoe het team zich moet ontwikkelen om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de leeropbrengsten van leerlingen. Door een onderzoekende houding kunnen leraren vaststellen en evalueren welke aanpak bij elke leerling de beste resultaten oplevert. De leerresultaten van leerlingen zullen altijd centraal moeten blijven staan.
 • Opleiden van studenten in de school:
  Studenten worden in de school opgeleid, waardoor zij tijdens de opleiding een beter beeld krijgen van het leraar zijn. Tevens brengen zij nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen, waardoor zittende leraren geïnspireerd kunnen raken. Continue aandacht voor schoolontwikkeling Doordat het opleiden, innoveren en onderzoeken binnen de onderzoeksschool centraal staat, is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling. Op deze manier kan het kindcentrum de Vlieger blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden geoptimaliseerd.
 • Onderzoekende en reflectieve houding bij leraren en studenten:
  Binnen kindcentrum de Vlieger wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en door leraren. Zij voeren een onderzoek uit om de lespraktijk te verbeteren. Tevens ontwikkelen zij hierdoor een onderzoekende en reflectieve houding waarin zij hun eigen handelen centraal stellen. Op deze manier blijven (aanstaande) leraren zich professioneel ontwikkelen, waardoor zij in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderingen in hun dagelijkse onderwijspraktijk en in te spelen op individuele behoeften van leerlingen.

We betrekken de ouders van kindcentrum de Vlieger bij onze school en ons onderwijs. Het meest belangrijke van ouderbetrokkenheid vinden wij dat ouders goed op de hoogte zijn van het leerproces van zijn/ haar kind. We doen dit door:

 • Het werken met informatie-momenten. U kunt denken aan ouderavonden en inloopmomenten;
 • Tussentijdse contacten waarbij de leerkracht de ouder op de hoogte stelt van de ontwikkeling van zijn/ haar kind;
 • Het delen van informatie via (digitale) brieven en Parro (een app voor de groep van uw kind).

Verder betrekken wij ouders door:

 • Het actief samenwerken van het team met de oudervereniging;
 • Het constructief samenwerken met de Medezeggenschapsraad (MR) van kindcentrum de Vlieger.

Daarnaast betrekken wij ouders ook bij school door het inzetten van ouders in leesgroepjes, het helpen bij het versieren van de school bij feesten enz.


De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze beslissingen behartigen. De MR van kindcentrum de Vlieger probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en dat daarop gereageerd kan worden.

Medezeggenschapsraad kindcentrum de Vlieger

De MR van kindcentrum de Vlieger bestaat uit ouders en personeelsleden in een gelijke verhouding.

Deze is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:                                              Personeelsgeleding:

Sebastiaan Vermeulen                                 Chiel Kok (leerkracht gr 7)

vacant                                                              Timo Laarman (leerkracht groep 8)

Mochten er zaken zijn die u in de MR-vergadering besproken zou willen hebben, dan kunt u die kenbaar maken door een email te sturen via het volgende adres: mr.vlieger@catent.nl. Of middels een brief in onze postbus, die zich bij de docentenkamer op de eerste verdieping bevindt.

 


Graag stellen wij, leden van de Oudercommissie van kindcentrum de Vlieger, ons aan u voor:

Schooljaar 2022-2023

Danielle (voorzitter) 

Ryan (groep 8)

Robin (groep 5)

Tonnie (voorzitter)

Sef (groep 8)

Tex (groep 4)

Dieudonné (penningmeester)

Yannick (groep 8)

Dyonne (groep 5)

 Chantal (secretaris)

Thomas (groep 8)

Annemieke

Lotus (groep 7)

Gigi (groep 5)

Daniëlle

Rinske (groep 8)

Floor (groep 6)

Luiz

Isabel (groep 7)

Raymond

Tess (groep 4)

Olaf

Jonas (groep 7)

Daniella

Lenn (groep 8)

Jill (groep 6)

Saskia

Aditya (groep 4)

Judith

Ayla (groep 7)

Boaz (groep 4)

Helena

Lotte (groep 6)

Daan (groep 1-2)

Dagmar

Mats (groep 4)

Michelle

Emma (groep 6)

Faas en Steijn (groep 4)

Mocht u graag een gezicht bij de naam willen zien, dan kunt u op school onze foto’s zien hangen, rechts van het informatiebord bij de hoofdingang.

 

Wat doet de oudercommissie:

De oudercommissie (OC) van kindcentrum de Vlieger bestaat uit een groot aantal betrokken en enthousiaste ouders die graag alle kinderen van De Vlieger onvergetelijke feesten wil laten beleven. Een stukje ontspanning naast het werken en leren in de klas. Ontwikkelen met plezier! Jaarlijks verzorgt de OC de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met het team van leerkrachten maken we een mooi feest van Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, de Kinderboekenweek, schoolreisje, eind- en/of kleuterfeest en de Avond4daagse. Uiteraard kunnen we dit allemaal niet alleen en vragen we af en toe de hulp van alle ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen in een mooi versierde school binnenkomen, of dat ze netjes bij elkaar blijven lopen tijdens de Avond4daagse.

Voor de organisatie van deze activiteiten is een vrijwillige bijdrage van de ouders gewenst, omdat hier geen vergoeding van het Rijk tegenover staat. Jaarlijks wordt het bedrag per kind vastgesteld en ook dit jaar is dit bedrag €40,- per kind. Dit bedrag wordt geïncasseerd van de rekening de ouders/verzorgers, hiervoor wordt online een machtiging ingevuld. Het IBAN nummer van de Oudercommissie is: NL42ABNA0477157645 t.n.v. Oudervereniging KBS De Vlieger.

Voor vragen zijn we allen aanspreekbaar op het schoolplein en ook via oudercommissie.vlieger3@catent.nl. Op dit mailadres kunt u ook terecht voor het jaarverslag of de resultatenrekening van de oudercommissie. Ons jaarverslag en het jaarrekening zijn via de links op deze pagina te zien.

 


Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt uit iedere groep een leerling afgevaardigd. Zij vergaderen eens in de zes weken met de directeur. Tijdens deze vergadering kan de directeur de mening van leerlingen vragen over zaken die hen direct aangaan. De leerlingen hebben de mogelijkheid om alles wat leeft in de groepen onder de aandacht van de directeur te brengen. In de groep worden klassenvergaderingen gehouden om input te leveren aan de leerlingenraad.


Op Kindcentrum De Vlieger willen we dat alle leerlingen zich ontwikkelen met plezier. Daarnaast willen wij de kinderen op onze school, een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces aanbieden. Wij zijn ons er van bewust dat niet alle kinderen zich cognitief en sociaal emotioneel ontwikkelen op dezelfde manier. Ons denken en de organisatie is er op gericht om onderwijs op maat te bieden. We nemen daarbij kinderen serieus. Door de onderwijsbehoefte in beeld te brengen en gesprekken met kinderen en ouders te voeren willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. De begeleiding van de intern begeleiders en andere deskundigen is er vooral op gericht om de leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden in het maken van de juiste keuzes van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de groep.

 


Wij willen de kinderen op onze school, een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces aanbieden. Daar zijn de inspanningen van de groepsleerkrachten en de andere deskundigen binnen de school op gericht. Niet alle kinderen ontwikkelen zich cognitief en sociaal emotioneel op dezelfde manier.

Dat betekent dat wij als school alert zijn op de wijze van de ontwikkeling van de kinderen. Goede observaties van de leerkrachten, een duidelijke verslaglegging en een leerlingvolgsysteem geven de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk weer. Deze weergave van de ontwikkeling vormt de basis van een cyclus: doelen stellen, handelen, meten en evalueren.

Ons denken en de organisatie is er op gericht om onderwijs op maat te bieden. We nemen daarbij kinderen serieus. Door de onderwijsbehoefte in beeld te brengen en gesprekken met kinderen te voeren willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. De begeleiding van de intern begeleiders en andere deskundigen is er vooral op gericht om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden in de juiste keuzes van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de groep.

Sinds schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met “de garage” zie hiervoor het document “Inzet voor leerlingen met extra ondersteuning”.


Wij willen de kinderen op onze school, een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces aanbieden. Daar zijn de inspanningen van de groepsleerkrachten en de andere deskundigen binnen de school op gericht. Niet alle kinderen ontwikkelen zich cognitief en sociaal emotioneel op dezelfde manier.

Dat betekent dat wij als school alert zijn op de wijze van de ontwikkeling van de kinderen. Goede observaties van de leerkrachten, een duidelijke verslaglegging en een leerlingvolgsysteem moeten de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk weer geven. Deze weergave van de ontwikkeling vormt de basis van een cyclus: doelen stellen, handelen, meten en evalueren.

Ons denken en de organisatie is er op gericht om onderwijs op maat te bieden. We nemen daarbij kinderen serieus. Door de onderwijsbehoefte in beeld te brengen en gesprekken met kinderen te voeren willen we aansluiten bij de leerstijlen van het kind. De begeleiding van de intern begeleiders en andere deskundigen is er vooral op gericht om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden in de juiste keuzes van het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de groep.

Sinds schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met “de garage” zie hiervoor het document “Inzet voor leerlingen met extra ondersteuning”.


Verschillende instanties zijn betrokken bij het wel en wee van de kinderen. Meer informatie kunt u lezen bij Logopedie, Jeugdgezondheidszorg, Intraverte, Remedial teaching, Fysiotherapie en Schoolmaatschappelijk werk.


Onze school heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie, om logopedie en dyslexiebehandelingen op de basisscholen te organiseren.

Waarom op de scholen?

Door logopedische –en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

5 jarigen screening

Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon / dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist.

Connect logopedie en dyslexie op school

Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning nu op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen (m.u.v. diagnostiek van dyslexie) hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.

Logopedie

De Connect logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over deze onderwerpen.

Praktisch

Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U kunt in overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket.

Samenwerkingspartners

Naast onze school werkt Connect logopedie samen met Dyslexienetwerk Pento (audiologisch centrum), diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), zorgverzekeraars en diverse partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.

Connect Logopedie
Tel: 038 – 420 20 10
E-mail: info@connectlogopedie.nl
Website: www.connectlogopedie.nl


Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten.

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Groepsvoorlichting groep 8

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn:

 • Puberteit
 • Fit in je vel
 • Mediagebruik

 

www.ggdijsselland.nl
Algemeen nummer JGZ: 038-4281506


Eén dag in de week maakt Intraverte gebruik van ons speellokaal.

Intraverte is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar Intraverte is er ook voor kinderen waarbij motorische vaardigheden achterblijven, zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.

Wij begeleiden kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit meerdere onderdelen die elkaar aanvullen:


Remedial Teaching betekent letterlijk herstellend lesgeven. Hierbij wordt uitgegaan van wat het kind al kan. Heeft uw kind moeite heeft met rekenen, (begrijpend) lezen en/of spellen? Ziet u de motivatie bij uw kind verminderen? Geeft de extra hulp die men op school kan bieden te weinig vooruitgang dan kan individuele hulp van een remedial teacher uitkomst bieden. Elk begeleidingstraject is uniek en wordt beschreven in een behandelplan. Leerlingen kunnen onder schooltijd op de Vlieger geholpen worden. De lijntjes met de leerkrachten/ interne begeleiders zijn kort waardoor uw kind optimaal kan profiteren van de extra begeleiding en de transfer naar de groep beter kan maken. Wanneer u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, kunt u een intakegesprek aanvragen. Dit gesprek is altijd geheel vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek zetten we samen alles in kaart. Waar liggen de behoeften van uw kind, wat is er al geprobeerd in de klas. De hulpvraag staat centraal in de verdere begeleiding.
Heeft u vragen neem dan contact met ons op.
www,rtpraktijkvanegeraat.nl

jonna@rtpraktijkvanegeraat.nl

06-20308014


FysioPlus Zwolle is een multifunctionele pluspraktijk, gericht op zorg en preventie. Binnen onze praktijk is een team van enthousiaste kinderfysiotherapeuten werkzaam met een passie voor het bewegende kind. Wij geven kwalitatieve zorg op een vriendelijke, inlevende, kindgerichte benaderwijze. Het kind staat op één. Samenwerking staat bij ons centraal om optimale zorg te kunnen geven. Wij willen graag onze kennis delen met anderen en denken graag (coachend) mee met het kind en zijn omgeving.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens kan de therapeut (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aanpakken om een positieve bijdrage te leveren aan de participatie van het kind in zijn omgeving (het behandelproces).Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. (Bron: www.nvfk.nl)

Voor welke kinderen is het bedoeld?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Waar kunt u aan denken bij kinderfysiotherapie:

 • Uw kind kan moeite hebben met fijn motorische vaardigheden, zoals: pengreep, tekenen, knippen etc.,
 • Of met grof motorische vaardigheden, zoals: vaak vallen, gooien/vangen, hinkelen, huppelen, springen, etc.
 • Verdere hulpvragen kunnen zijn: syndromen en/of aandoeningen, houding, ademhaling, orthopedie etc.

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests wordt een volledig beeld van het motorisch functioneren verkregen. Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen speelt een belangrijke rol bij het begeleiden. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren en is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Een kind kan in behandeling komen, maar soms is het geven van een advies al voldoende om een kind met een motorische hulpvraag te helpen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Is er een verwijzing nodig voor kinderfysiotherapie?

Nee, kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is. Vaak is er een advies van de schoolarts, de intern begeleider of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt wanneer u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. De leerkracht kan u een aanmeldformulier meegeven.

Hoe zit het met vergoeding van kinderfysiotherapie?

De eerste 18 behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering worden verdere gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polis of kunt u er naar informeren bij uw zorgverzekeraar.

Een afspraak maken?

U kunt bij FysioPlus Zwolle op verschillende manieren een afspraak maken. Middels een aanmeldformulier, verkrijgbaar bij de leerkracht. Tevens telefonisch op 038-4535503 of op onze website www.fysiopluszwolle.nl De kinderfysiotherapeuten van FysioPlus Zwolle staan geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK), in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en het Centraal Kwaliteits Register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Hoofdlocatie FysioPlus Zwolle
Middelweg 402
8031 VX Zwolle
Telefoonnummer: 038-4535503

Op onze website kunt u meer over ons lezen: www.fysiopluszwolle.nl
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen naar: info@fysiopluszwolle.nl


Bij veel ouders/verzorgers is het niet duidelijk wanneer zij een beroep kunnen doen op het schoolmaatschappelijk werk en wat zij daarvan kunnen verwachten. Vaak wordt gedacht dat er ernstige problemen moeten spelen voordat je hulp inschakelt. Dat is niet het geval. Juist in een eerder stadium, als problemen nog niet zo zwaar wegen, kan het heel helpend zijn om een gesprek te hebben. Geen maandenlange hulpverlening maar kortdurende ondersteuning, juist om ernstige problemen te voorkomen.

Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn:

 • Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen?
 • Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand zijn?
 • De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft het ook soms driftbuien. Wat kan ik doen?
 • Ik heb een beperking of ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, hoe kan ik er voor mijn kind zijn?
 • We maken ons zorgen over onze financiën, bij wie kan ik terecht?

Mocht u contact met de schoolmaatschappelijk werker overwegen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht en/of de intern begeleider. De intern begeleider verzorgt vervolgens de aanmelding.